Цитата

Будь собою, інші ролі зайняті.

Оскар Уайльд

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтегративна психологія: теорія і практика»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтегративна психологія: теорія і практика»
Опубліковано: 16:06 23.03.2017

12-13 квітня 2017 року на базі кафедри психології Запорізького національного університету відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтегративна психологія: теорія і практика».

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Теоретико - методологічні проблеми психологічної науки і практики: інтеграційний вектор
 2. Інтегративні моделі сучасної психологічної практики.
 3. Соціально – психологічні проблеми адаптації до кризових умов.
 4. Актуальні питання надання психологічної допомоги в сучасних умовах.
 5. Інтегративна психологія професійної діяльності та розвитку особистості.
 6. Сучасні технології практичної психології в роботі з соціальними суб’єктами.

 

Програмою конференції передбачено проведення:

 • пленарного засідання;
 • секційних засідань;
 • майстер-класів.

 

Чекаємо Ваших пропозицій щодо тематики проведення майстер-класів за адресою lorasp14@gmail.com до ДО 1 КВІТНЯ 2017 РОКУ

До початку конференції планується видання Матеріалів конференції.

Також учасникам конференції пропонуємо можливість опублікувати наукові статті за тематикою конференції в фаховому виданні.

 

Для участі у конференції просимо ДО 1 КВІТНЯ 2017 РОКУ надіслати на електронну адресу lorasp14@gmail.com:

 • електронний варіант наукової доповіді обсягом до 4-8 сторінок (назва файла – ваше прізвище);
 • заявку учасника;

Після прийняття Вашої статті до друку ми надішлемо протягом 2 днів Вам рекізити для оплати, і після сплати організаційного внеску просимо надіслати

відскановану квитанцію про сплату оргвнеску на електронну адресу lorasp14@gmail.com до 4 квітня 2017 року.

Сплата організаційного внеску становить 200 грн. та передбачає організаційні витрати на проведення конференції, публікування програми конференції та Матеріалів конференції (до початку конференції), технічний супровід, надання папки учасника конференції та організацію кава-пауз протягом дня.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська

 

В оформленні статті за темою наукової доповіді просимо врахувати, що текст статті повинен містити такі елементи:

 1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
 3. Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
 4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 5. Виклад основного матеріалу дослідження: (якщо висвітлюються результати емпіричного дослідження - слід надати результати дослідження з описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
 6. Висновки з даного дослідження та перспективи подальших досліджень.

 

Обсяг тексту: від 4 до 8 сторінок друкованого тексту: формат *.doc., шрифт TimesNewRoman, 14 кегль.

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Перший рядок – назва доповіді посередині (великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, напівжирний.
 2. Через рядок посередині – прізвище, ім’я по-батькові автора (напівжирним), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто; шрифт Times New Roman № 14.
 3. Через один інтервал текст, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, розмірвсіх полів- 25мм; абзацний відступ -1 см.; шрифт Times New Roman, 14 кегль; міжрядковий інтервал 1,5.
 4. Список використаної літератури (не більше 5 – 7) оформлюється в кінці тексту під назвоюСписок використаних джерел
 5. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16]

Зразок оформлення у додатку 2.

Матеріали конференції будуть опубліковані у Збірнику матеріалів конференції. Публікація вважається апробацією результатів дисертаційного дослідження.

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати. Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Приклад: Андрієнко Л. С.: заявка, доповідь, квитанція.

Також пропонуємо учасникам конференції можливість опублікувати наукові статті за тематикою конференції у фаховому збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології» - сайт журналу і вимоги до публікацій за посиланням psyjournal.in.ua

Друкування статей здійснюється за бажанням і за рахунок авторів. Журнал буде видано після завершення конференції – до травня 2017 року.

 

Адреса Оргкомітету конференції: 69600, м. Запоріжжя, вул. Гоголя 118, к.220, Запорізький національний університет, кафедра психології.

Контактні особи та телефони для довідок:

 • Спіцина Лариса Валеріївна - заступник голови оргкомітету конференції, канд.психол. наук, доцент- тел. 0938914811; ел. адреса: lorasp14@gmail.com
 • Калюжна Евгенія Миколаївна- представник оргкомітету конференції, канд.психол. наук, доцент- тел.0505616468; ел. адреса:epsi@meta.u