113 “Прикладна математика”

Спеціаліст цього рівня готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних математичних, природничих, комп'ютерних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Він бере участь у розробці, застосуванні та впровадженні математичного моделювання при розв'язанні задач в промисловості, техніці, економіці, управлінні, а також у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях. Фахівець володіє сучасними інформаційними комп'ютерними технологіями, бере участь у розробці та застосуванні прикладного та системного програмного забезпечення ЕОМ та мереж ЕОМ: інформаційних систем, баз даних, пакетів прикладних програм, систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, графічних пакетів тощо. Спеціаліст може створювати рiзноманiтнi системи з використанням WEB-інтерфейсу, що дозволяє використовувати їх як на Windows так i на Unix платформах одночасно.

Профіль спеціальності

Студенти отримують необхідні знання для аналізу природничих, соціально-економічних та екологічних процесів та систем, побудови відповідних математичних моделей та їх дослідження з використанням математичного апарату та різноманітних програмних засобів. Фахівці з прикладної математики володіють необхідними знаннями для проектування програмних засобів, локальних мереж та їх програмного наповнення, інформаційних ресурсів Інтернету, інформаційних систем, баз даних та систем керування. В процесі навчання студенти освоюють математичні методи аналізу, дослідження та моделювання процесів та систем, сучасні програмні системи та технології проектування програмних засобів реалізації моделей процесів та систем. Фахівці володіють засобами прикладного програмування: розробки систем управління базами даних, комп’ютерної графіки, адміністрування комп’ютерних мереж, методів захисту інформації, здатні проектувати та розробляти сучасні Web-сайти та портали.

 

Ключові результати навчання:

1Знання з предметної області

Навики аналізу середовища функціонування об’єкта дослідження. Принципи формального опису реальних систем. Математичні методи аналізу та опису процесів та систем. Аналітичне дослідження математичних моделей об’єктів і процесів на предмет існування та єдиності їх розв’язку. Побудова математичних моделей в вигляді систем інтегрально-диференційних рівнянь. Комп’ютерне моделювання системи за допомогою методів моделювання або математичного апарату, з використанням процедур формалізованого уявлення про систему. Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей. Встановлення ефективності програмного забезпечення комп’ютерів, використовуючи процедури аналізу стійкості до помилок, точності, швидкодії, витрат системних ресурсів. Володіти методами наближення функцій, методами лінійної алгебри. Вміння вибирати раціональні алгоритми вирішення математичних задач оптимізації та оптимального керування. Знання теорії комп’ютерних мереж, володіння сучасними технологіями створення та адміністрування мереж. Володіння сучасними технологіями розробки програмного забезпечення та програмної реалізації чисельних алгоритмів.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для формалізації задачі, розроблення математичної моделі процесу. Вміння вибрати чи розробити чисельний метод розв’язання, оцінити його ефективність (збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на персональних комп’ютерах або в комп’ютерній мережі, налагодити програмний комплекс на модельних задачах і, у випадку успішного функціонування програмного забезпечення, розв’язати поставлену реальну задачу. Володіти методами об’єктно-орієнтованого та візуального програмування, вміти розробляти об’єктно-орієнтовані моделі предметних галузей за допомогою мов об’єктно-орієнтованого моделювання. Використовуючи сучасні технології програмування, вміти розробляти програмні комплекси для ЕОМ на базі мов програмування високого рівня, які реалізують обрані алгоритми вирішення прикладних проблем. Знати і вміти використовувати методи комп’ютерної графіки: математичні методи побудови графічних образів, графічні формати, мови графічного опису. Володіння сучасними технологіями мультимедіа. Уміти розробляти належним чином методи візуалізації результатів розрахунків. Володіння Інтернет-технологіями і методами адміністрування Internеt - серверів, розробки та підтримки інформаційного вузла Internеt, інтерактивних WEB-сторінок. Проектування інформаційних систем, баз даних та систем їх керування. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу

3.Практичні навички з предметної області

Математичне моделювання складних науково-технічних задач.

Створення програм та програмних комплексів для ЕОМ.

Технології створення програмних комплексів.

Організація програмних випробувань, оцінка адекватності отриманих результатів.

Організація робіт по створенню програмного забезпечення.

Впровадження комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

Навички тестування програмних засобів.

4.Загальні уміння та навички

Використовуючи основні досягнення української та світової культури, уміти аналізувати минулі й сучасні надбання культури, проблеми й тенденції розвитку України та світового суспільства.

Використовуючи знання основ психології, основ економічних теорії володіти засобами сучасного менеджменту з урахуванням особливостей міжособистісних відносин в трудовому колективі.

Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.

Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.

Здатність застосовувати набуті знання на практиці.

Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Професійні профілі випускників

Узагальненим об’єктом діяльності молодшого спеціаліста за освітньо-професійним напрямом “Прикладна математика” є: математичне моделювання, розробка алгоритмів, проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних програмних засобів.

Молодший спеціаліст за даною спеціальністю може залучатись до таких видів економічної діяльності:

Консультування з питань інформатизації - консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень.

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення:

 • консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем;
 • розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів;
 • розроблення web – сторінок;
 • надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації.

Оброблення даних:

 • оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення;
 • повне оброблення, підготовка та введення даних;
 • надання місця у web-мережі.

Діяльність, пов’язана з банками даних:

 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення;
 • створення баз даних у оперативному режимі “он-лайн”;
 • створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі;
 • діяльність, пов’язана з порталами пошуку у web-мережі.

 

Кваліфікація: технік-програміст

 

Фахівець може займати наступні посади:

 • математик, математик-аналітик з дослідження операцій;
 • адміністратор бази даних;
 • спеціаліст з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • програміст (база даних);
 • спеціаліст із застосування комп’ютерів.

 

Доступ до подальшого навчання

Молодший спеціаліст за напрямом “Прикладна математика” може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти за спеціальністю.

 

Термін навчання:

 • на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців;
 • на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

 

Прийом здійснюється:

 • на базі 9 класів – за держзамовленням та за кошти юридичних або фізичних осіб;
 • на базі 11 класів – за кошти юридичних або фізичних осіб.

Корисні матеріали по спеціальності Прикладна математика

Перспективи випускників спеціальності ПМ

Професія програміст

У переліку перспективних спеціальностей напрям "інформаційні технології" (Information Technologies, IT) займає особливе місце. Ця галузь вже змінила світ і продовжує відігравати провідну роль в його подальшій зміні. Без комп'ютерів нам вже не обійтися, і люди, які на них знаються - скрізь нарозхват.

У їхніх головах цифри, алгоритми та оригінальні ідеї складаються в корисні, прості і доступні прогр... читати далі


Ліцензія (право надання освітніх послуг)

Відповідно до законодавства України для здійснення освітньої діяльності необхідна ліцензія на надання освітніх послуг, яка видається Міністерством освіти і науки України, а також органами управління освітою державних адміністрацій.

Більш детально можна переглянути за посиланням

читати далі

Останні новини на спеціальності ПМ